Akita Fine Artists Association              

■Akita Fine Artists Association exhibition2014 painting■
No4(oil painting・print art)
Nakamichi Humio・
Tuioku・
F100


Nagase Izumi・
Uma no Toshini・
50


Nitta Chima・
Watashi no Sukina Basho・F80


Hatakeyama Hiroshi・
Hoppouaika・
S100


Fukuda Takeshi・
Minori no Kaisou・
S100


Fujita Kanoko・
Jikan・
F100


Fujiwara Aoi・
Maoto no Nagare・
F50


Funaki Akiko・
Kaze no Screen・
F100


Funaki Koichi・
Mi to Ne・
F40


Honjo Eiichi・
Mureru・
F100


Matsumura Rokuya・
Gosuidoki no kumo・M30


Marutani Megumi・
Chi Utsukushima Fukushima・F130


Mitani Ayako・
Shuumei・
S80


Mino Toshiyuki・
AREA・
F100


Miyakoshi Ryuichi・
snowmist-b・
116.7×116.7cm


Murakami Ayaru・
Nozomu・
S60


Morita Keiko・
Soira・
F100


Yanagisawa Kunko・
SPACE(2014Natsu no Kioku)・F100


Yamagata Hachiro・
Kosumosu・
F30


Yuri Yaichi・
Aoi Kei・
F50


Yoshida Yasuo・
Kakeru Kaze to Nami・F100